Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού ΙΚΑ-Λήξη αποχής των δικηγόρων από Δευτέρα 15-9-2014

 Σας ενημερώνουμε ότι η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ενέκρινε το περιεχόμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων που συνεργάζονται με το ΙΚΑ, όπως αυτό συμφωνήθηκε και απεστάλη από τη διοίκηση του Ιδρύματος και αποφασίζει τη λήξη της αποχής των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ (των δικηγόρων του ΙΚΑ ανά υπόθεση, των δικηγόρων του ΙΚΑ με πάγια αντιμισθία και των δικηγόρων των αντιδίκων του ΙΚΑ),η οποία είχε ξεκινήσει στις 5-5-2014.  Κατόπιν τούτου, οι Δικηγόροι επανέρχονται στην άσκηση των καθηκόντων τους, τη  Δευτέρα  15 Σεπτεμβρίου 2014. Στην επιτροπή διαπραγμάτευσης εκ μέρους του ΔΣΑ συμμετείχε ενεργά το στέλεχος της Σύγχρονης Δικηγορίας και Μέλος ΔΣ του ΔΣΑ Μιχάλης Καλαντζόπουλος.

Η παράταξή μας παραμένει άγρυπνος φύλακας των συμφερόντων των δικηγόρων στην κρίσιμη για όλους μας εποχή που πλήττονται οι εργασιακές μας σχέσεις και οι οικονομικές μας απολαβές. 

 

Νέα Διαδικασία Εγγραφής Ασκουμένων πτυχιούχων Νομικής Πανεπιστημίων Εξωτερικού

Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι με τον Ν. 4285/2014, αρ. 6 παρ. 4 τροποποιήθηκε η διαδικασίας εγγραφής Ασκουμένων Δικηγόρων πτυχιούχων Νομικής Πανεπιστημίων Ε.Ε. και τρίτων χωρών. Ως Σύγχρονη Δικηγορία θεωρούμε ότι με την νέα διακασία επέρχεται σημαντική αλλαγή στις προυποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Ασκουμένων των Δικηγορικών Συλλόγων πτυχιούχων Νομικών Σχολών Εξωτερικού, με σαφείς κανόνες υπό την έλεγχο και την εποπτεία των οικείων Συλλόγων. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπέβοσκε εδώ και καιρό βρίσκεις λύσεις και σαφείς κανόνες: 

"Μετά την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4194/2013, μετά τις περιπτώσεις α' και β' προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:

«1.Α. Για το αίτημα εγγραφής στο Μητρώο ασκουμένων αποφαίνεται Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας. Η Επιτροπή αποτελείται από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων: α) Αθηνών, ως πρόεδρο, β) Θεσσαλονίκης, γ) Πειραιώς ή τους αναπληρωτές τους και δ) έναν Πρόεδρο άλλου Δικηγορικού Συλλόγου ή τον αναπληρωτή του. Η ανωτέρω Επιτροπή ορίζεται στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, που συγκαλείται μετά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη των προεδρείων των Συλλόγων και η θητεία της διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών της. Στην Επιτροπή μετέχει επίσης, ως πέμπτο μέλος, και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ή το οριζόμενο από αυτόν μέλος του Συλλόγου αυτού. Αν ο αιτών επιθυμεί να εγγραφεί σε σύλλογο ο πρόεδρος του οποίου μετέχει ως μόνιμο μέλος (α ́ έως δ ́), τότε ως πέμπτο μέλος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του συλλόγου αυτού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως.
Εφόσον πληρούνται οι κατά τα ανωτέρω υπό α ́ και β ́ προϋποθέσεις, η Επιτροπή διερευνά αν τα εν γένει προσόντα του ενδιαφερομένου είναι αντίστοιχα προς εκείνα που κατά τον παρόντα κώδικα απαιτούνται για την εγγραφή πτυχιούχου νομικής ως ασκουμένου. Κατά την κρίση της αυτή λαμβάνονται υπόψη οι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου, τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία έχει διδαχθεί, τα δικαιολογητικά που προσκομίζει και η εν γένει εμπειρία του σε εργασίες νομικής φύσεως. Λαμβάνονται επίσης, υπόψη οι διαφορές των ευρωπαϊκών εννόμων τάξεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη αντιστοιχίας των επαγγελματικών προσόντων, η Επιτροπή αξιολόγησης παραπέμπει το φάκελο του αιτούντος στην Επιτροπή του άρθρου 16. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της ως άνω Επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

β. Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τις ίδιες με αυτές της προηγουμένης παραγράφου προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν και όσοι επιθυμούν να ασκηθούν στην Ελλάδα και έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι δικηγόροι στα Μητρώα δικηγορικού Συλλόγου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Το σχετικό αίτημα εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα.»
γ. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4194/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 3Α, ως εξής:
«3.Α. Η επιτροπή είναι αρμόδια για τον εξατομικευ μένο προσδιορισμό των αντικειμένων για τα οποία οι αιτούντες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 υποχρεούνται να αποδείξουν τη γνώση τους, λόγω της αναντιστοιχίας των ουσιαστικών προσόντων. Προς τούτο παρέχεται σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στη δοκιμασία επάρκειας του άρθρου 17 και μόνον ως προς εκείνα τα γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία έχει διαπιστωθεί έλλειψη αντιστοιχίας.».
δ. Η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4194/2013, όπως τροποποιείται, καταλαμβάνει και όλες τις εκκρεμείς κατά το χρόνο δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου αιτήσεις."

Υποβολή Δικαιολογητικών Διαγωνισμό Ασκούμενων Δικηγόρων Σεπτεμβρίου 2014

Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ.Α. θα γίνεται  από 8/9/2014 έως 19/9/2014 και ώρες  9:00 - 13:30.  Διαβάστε από εδώ τα δικαιολογητικά και τα υποδείγματα.

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
Η ημέρα έναρξης της υποβολής θα ανακοινωθεί μετά τις 18/9/2014.
                                                Η ημέρα λήξης της υποβολής είναι η 27/9/2014.
 
ΣΤΙΣ 30/9/2014 ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ.Α.
 
1)    ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ 18ΜΗΝΟ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 30/9/2014, Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ.
2)      ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Δ Ε Ν ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο Δ.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 19/9/2014 ΚΑΙ 22/9/2014(ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ).
3)      ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 26/9/2014 ΚΑΙ 29/9/2014 (ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ).
4)      ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΙΚΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ.
5)      ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ - ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥΣ.

Kλήρωση για τις θέσεις ασκουμένων στον ΔΣΑ-Ξεκινά Δευτέρα 15/9/2014 η άσκηση

    Εγινε η δημόσια κλήρωση για τις θέσεις ασκουμένων στον ΔΣΑ

                                               Ξεκινά τη Δευτέρα η άσκηση

Παρουσία του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας Βασιλείου Αλεξανδρή, της Γενικής Γραμματέως του Συλλόγου Χριστίνας Κουντούρη,του διευθυντή του ΔΣΑ Χαραλ. Ναούμη και της προέδρου της Ένωσης Ασκουμένων και νέων Δικηγόρων Αθηνών Κυριακής Σταμαδιάνου, έγινε σήμερα στην αίθουσα τελετών του Συλλόγου, η δημόσια κλήρωση για τις δέκα(10) θέσεις ασκουμένων δικηγόρων στις υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας καθώς και για τους είκοσι(20) επιλαχόντες που θα αναπληρώσουν όσες θέσεις τυχόν κενωθούν. Συνολικά είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής 34 ασκούμενοι δικηγόροι.

Είναι η πρώτη φορά που θεσμοθετείται στον ΔΣΑ η άσκηση δικηγόρων. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η άμεση σύνδεση του Συλλόγου με τα μέλη του και η απόκτηση εκ μέρους των ασκουμένων δικηγόρων της απαιτούμενης πρακτικής εμπειρίας μέσω του Συλλογικού τους οργάνου.

Η άσκηση θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 και οι ασκούμενες-οι θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες του ΔΣΑ ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων καθώς και σε γραμματείες των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Η Διοίκηση του ΔΣΑ διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής της άσκησης σε περίπτωση που ο ασκούμενος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τα καθήκοντά του.

Η άσκηση στις υπηρεσίες του ΔΣΑ θα διαρκέσει τουλάχιστον 6 μήνες. Κατά τη διάρκεια της, οι επιλεγέντες ασκούμενοι, υποχρεούνται να διακόψουν την άσκηση τους σε δικηγόρο ή άλλο φορέα(Ν.Σ.Κ, Δικαστήρια κ.α). Η  μηνιαία αμοιβή είναι 600 ευρώ.

Ακολουθεί ο κατάλογος των κληρωθέντων:

Α. Για τις δέκα(10) θέσεις ασκουμένων κληρώθηκαν κατά σειρά:

1. Καλπαξή Παναγιώτα                                                

2. Ζήσου Ελένη                                                

3. Λυμπερόπουλος Ιωάννης                                       

4. Ιακωβάκη Ειρήνη                                                       

5. Καρκούλια Αναστασία                                            

6. Αντωνιάδου Βασιλική                                              

7. Κόκκινος Στυλιανός                                  

8. Κοκκινάρα Σοφία                                                      

9. Ατματζίδη Στεφανία-Βασιλεία                            

10. Πατσουλέ Πελαγία    

Β. Για τις είκοσι(20) θέσεις επιλαχόντων, κληρώθηκαν κατά σειρά:

1. Ρούσσου Αγγελική-Λουίζα                                    

2. Καμπάκα Σταυρούλα-Μερσίνη                           

3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος                

4. Βαλανίδης Ανδρέας                                 

5. Παπαγιάννη Μαρία-Ελένη                                    

6. Σακκά Ναταλία                                                          

7. Αγγελοπούλου Γαρυφαλλιά                 

8. Λώλη Μαριάνθη                                                        

9. Δερμιτζάκη Σταυρούλα                                          

10. Ψαρόγιαννης Αντώνιος                                        

11. Φυντανάκη Αικατερίνη                                        

12. Μπέλλου Αμαρυλλίς                                              

13. Προύσαλη Αικατερίνη                                          

14. Ομράν Σουζάννα                                                     

15. Κουναλάκη Μαρία                                 

16. Σιαμπάκου Νίκη                                                       

17. Δογάνου Αλίκη                                                         

18. Σταυροπούλου Ιωάννα                                         

19. Κωνσταντέλλου Στεφανία                   

20. Κατσακούλα Μαρία                                              

Συνεργασία ΔΣΑ- ΕΛΠΙΣ για την ιατρική κάλυψη των ανασφάλιστων δικηγόρων

          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΣΑ

 Συνεργασία ΔΣΑ-Νοσοκομείου ΕΛΠΙΣ για την ιατρική κάλυψη των ανασφάλιστων  δικηγόρων  

  

    Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας Βασίλειος Αλεξανδρής και ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΕΛΠΙΣ», Θεόδωρος Γιάνναρος ανακοινώνουν στο πλαίσιο της οφειλόμενης κοινωνικής αλληλεγγύης, την έναρξη της συνεργασίας τους,  για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση και στους δικηγόρους, οι οποίοι για λόγους ανεξαρτήτους της θέλησής τους αδυνατούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και  παραμένουν ανασφάλιστοι.

    Ετσι, από 2/9/2014, το Γενικό Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» θα παρέχει στους δικηγόρους του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Αθηνών που δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό Ταμείο Υγείας ή ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, δωρεάν παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα, για τα επείγοντα περιστατικά.

      Η εισαγωγή στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» θα γίνεται με προσκόμιση παραπεμπτικού από το Κοινωνικό ιατρείο «Αποστολή» του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Αρχιεπισκοπής(www.mkoapostoli.com) και με σχετικό σημείωμα του ΔΣΑ.

   Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Διοικητή του Νοσοκομείου, το Διοικητικό Συμβούλιο και όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό και θα είναι στη διάθεση τους για παροχή κάθε συνδρομής και διευκόλυνσης.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers