Ηλεκτρονική Κατάθεση Εμπορικού Σήματος

Αγαπητοί συνάδελφοι με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για τις ηλεκτρονικές διαδικασίες εγγραφής στο ΓΕΜΗ είναι πλέον δυνατή, η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. 


Μπείτε εδώ για να προχωρήσετε σε ηλεκτρονική κατάθεση Εμπορικού Σήματος


α) Κάθε ενδιαφερόμενος που επιλέγει να υποβάλλει ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) δήλωση κατάθεσης εμπορικού σήματος μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Σημάτων, μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου www.gge.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης και τον κωδικό χρήστη (username και password) που ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet, ώστε να επιβεβαιώνεται η ταυτότητά του (αυθεντικοποίηση).

β) Την ευθύνη για τη χρήση του ηλεκτρονικού ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) κάθε καταθέτη, καθώς και την ευθύνη για τη γνησιότητα και την ακρίβεια των στοιχείων και πληροφοριών των κατατεθέντων ηλεκτρονικά δηλώσεων σημάτων φέρουν τα πρόσωπα που καταθέτουν τη δήλωση.

γ) Η διαδικασία συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής δήλωσης σήματος προσφέρει στον καταθέτη άμεση ενημέρωση για την πληρότητα των εισαγόμενων στοιχείων, μέσω της ύπαρξης υποχρεωτικών πεδίων, δίνοντας τη δυνατότητα επί τόπου διόρθωσης.

δ) Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον καταθέτη, κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης της δήλωσης σήματος, να αποθηκεύσει τα μέχρι στιγμής εισαχθέντα στοιχεία και να τα επανακτήσει σε μεταγενέστερο χρόνο.

ε) Ο καταθέτης έχει την δυνατότητα ανασκόπησης και διόρθωσης ή συμπλήρωσης των στοιχείων πριν την πληρωμή και υποβολή της δήλωσης σήματος.

στ) Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον καταθέτη να επισυνάψει στη δήλωση τυχόν επιπλέον συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης, σε ηλεκτρονική μορφή.

ζ) Σε περίπτωση που στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης σήματος προβαίνει πληρεξούσιος δικηγόρος επισυνάπτει στη δήλωση και το σχετικό γραμμάτιο προείσπραξης με τους ενσωματούμενους σε αυτό φόρους και πόρους που προβλέπονται στο άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 1109092 οικ. απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 134/3.2.2012).

η) Ο υπολογισμός των τελών κατάθεσης γίνεται αυτόματα από το σύστημα.

θ) Η πληρωμή των τελών κατάθεσης γίνεται με τη χρήση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου του υπουργείου Οικονομικών.

i) η έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής κατάθεσης.
ii) το σύστημα πριν την τελική υποβολή της δήλωσης διασυνδέεται με την υπηρεσία ηλεκτρονικού παραβόλου, επιβεβαιώνει την ύπαρξη του εν λόγω παραβόλου για το υπολογισθέν τέλος και δεσμεύει το ποσό αυτό.

ι) Όταν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη παραβόλου για το απαιτούμενο ποσό και το ποσό αυτό έχει δεσμευθεί επιτυχώς, η κατάθεση δήλωσης σήματος θεωρείται περατωμένη και το σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Σήματος χορηγεί ηλεκτρονικό αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης.

ια) Κατά την έννοια των άρθρων 16, 23 και 24 του Ν. 3979/ 2011, το ηλεκτρονικό αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης φέρει τον ακριβή χρόνο κατάθεσης και περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτοποίησης του εγγράφου και συγκεκριμένα τον εκδότη, το θέμα, την ημερομηνία και την ώρα καταχώρισης, καθώς και το μοναδικό αριθμό δήλωσης κατάθεσης σήματος. Ως χρόνος καταχώρισης λογίζεται η ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο αποδεικτικό υποβολής, όπως αυτή παρέχεται από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) του ΥΔΜΗΔ, σύμφωνα με την κοινή απόφαση, υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/3431 (ΦΕΚ 3320/Β/27.12.2013) των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ιβ) Ο καταθέτης έχει επιπλέον τη δυνατότητα προεπισκόπησης ή εκτύπωσης προσχεδίου αντιγράφου της δήλωσής του σε μορφή pdf.

ιγ) Το επίσημο αντίγραφο της δήλωσης αποστέλλεται από την Υπηρεσία Σημάτων στον καταθέτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που ο ίδιος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της δήλωσης κατάθεσης, σε μορφή pdf, το συντομότερο δυνατό και φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής κατά την έννοια των άρθρων 13 και 14 του Ν. 3979/2011.

ιδ) Το σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Σημάτων βασίζεται σε τεχνολογίες διαδικτύου, είναι εγκατεστημένο σε εξυπηρετητές της ΓΓΕ και λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση.

ιε) Τα στοιχεία των ηλεκτρονικά κατατεθέντων δηλώσεων διατηρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία είναι εγκατεστημένη στο περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

ιστ) Μετά την εγκατάσταση της τεχνικής δυνατότητας για αμφίδρομη χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, η δήλωση κατάθεσης σήματος θα υπογράφεται ψηφιακά από τον καταθέτη, κατά την έννοια και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 2 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 150/2001.

Οι πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Α. σχετικά με θέματα Δικηγόρων

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, κατά τη συνεδρίαση του που έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου 2014, στα γραφεία του Συλλόγου, μετά από εισηγήσεις συμβούλων και εκτενή διάλογο, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

 1. Χορήγηση του πιστοποιητικού άσκησης και σε εκείνους τους ασκούμενους υποψηφίους που το 18μηνο της άσκησής τους συμπληρώνεται μέχρι την τελευταία ημέρα των προφορικών εξετάσεων του διαγωνισμού, η οποία είναι συνήθως η 31η Δεκεμβρίου 2014 και πάντα με τη προϋπόθεση να τους δεχθεί στο διαγωνισμό η Εξεταστική Επιτροπή του Εφετείου, η οποία είναι η μόνη αρμόδια. Η χορήγηση του πιστοποιητικού στους ασκούμενους που το 18μηνο συμπληρώνεται μέχρι τη τελευταία ημέρα των προφορικών εξετάσεων του διαγωνισμού, θα ισχύει στο διηνεκές.
 2. Μείωση του ποσού των εξέταστρων για συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων από τα 60 στα 50 ευρώ.
 3. Ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. Για τον τρόπο λειτουργίας του, συστήθηκε Επιτροπή, αποτελούμενη από τους Συμβούλους κκ. Χριστίνα Τσαγκλή, Παναγιώτη Περάκη, Ιωάννα Καλαντζάκου, Μιχαήλ Καλαντζόπουλο, Ελευθέριο Ράντο, Νικόλαο Κουτκιά, Δημήτριο Αναστασόπουλο και Χαράλαμπο Κονδύλη, η οποία θα εισηγηθεί σχετικά σε επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Δημοσιοποίηση στο site του Συλλόγου, υποδείγματος ενδικοφανούς προσφυγής κατά των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ(για όσους πολίτες είναι σε αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία και αδυνατούν να πληρώσουν το φόρο και να διορίσουν δικηγόρο).  Σε επόμενο στάδιο θα συγκληθούν οι συναρμόδιοι φορείς που μπορεί να συνδράμουν την προσπάθεια του ΔΣΑ σε μια δραστηριότητα Νομικής Βοήθειας. (Ο αναλυτικός οδηγός του ΔΣΑ προς ενημέρωση των πολιτών καθώς και τα υποδείγματα ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος χορήγησης του ευεργετήματος πενίας έχουν αναρτηθεί και δημοσιοποιηθεί από τις 17/9/2014).
 5. Συγκροτήθηκε Διαρκής Επιτροπή Επικοινωνίας και Συνεργασίας με το υπουργείο Δικαιοσύνης, αποτελούμενη από την Αντιπρόεδρο του ΔΣΑ κ. Ιωάννα Καλαντζάκου, την Γενική Γραμματέα του Συλλόγου κ. Χριστίνα Κουντούρη, την Ταμία κ. Μαρινέττα Γούναρη και τους συμβούλους κ.κ Θανάση Παυλόπουλο, Παναγιώτη Γαλετσέλη και Φώτιο Κωτσή.
 6. Σχετικά με την ίδρυση Επαγγελματικού Ταμείου στο τομέα της επικουρικής ασφάλισης(ν. 4281/2014):  Συνεστήθη επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τους Δ. Βερβεσό, Χ. Κλειώση, Στ. Μπακάλη, Δ. Ρίζο, Αθ. Πετρόγλου για να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει αναφορικά με την επικουρική ασφάλιση των δικηγόρων μετά τη ψήφιση του άρθρου 220 παρ. 6 του ν. 4281/2014.
 7.  Κάλυψη δαπάνης οπτικής ίνας(που ενώνει το κτήριο 9 με το κτήριο 2 στο Πρωτοδικείο της Αθήνας), ύψους 1.500 ευρώ, για την ταχύτερη επικοινωνία των δικηγόρων με το σύστημα.
 8. Λήψη απόφασης για δημοσίευση  των αποφάσεων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.
 9.  Εγκρίθηκε για πρώτη φορά από ιδρύσεως του ΔΣΑ, Κανονισμός Προμηθειών, αφού προηγήθηκε δημόσια διαβούλευσηΣκοπός,  η εγκαθίδρυση καθεστώτος πλήρους διαφάνειας στις προμήθειες του ΔΣΑ, η ορθολογική λειτουργία του Συλλόγου και η αποτελεσματική προάσπιση των συμφερόντων του. Ο Κανονισμός έχει ήδη αναρτηθεί στο site  του ΔΣΑ.
 10.  Νομικό Βήμα και Κώδικας Νομικού Βήματος. Εγινε δεκτή πρόταση της Επιτροπήςσύμφωνα με την οποία επιταχύνεται η δημιουργία και ανάρτηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τα ψηφιοποιημένα τεύχη των νομικών περιοδικών. Προτάθηκε μεσοσταθμική μείωση της ετήσιας συνδρομής κατά 20%, στους δικηγόρους που επιλέξουν τη ψηφιακή εκδοχή μόνο, να μην τα λαμβάνουν, δηλαδή, σε έντυπη μορφή.
 11. Επανασχεδιασμός του Βήματος Δικηγόρου, έκδοση του σε διμηνιαία βάση, με μειωμένο κόστος και αναθεωρημένη μορφή.
 12.  Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής(ν. 3979/2014 για τους φορείς του Δημόσιου Τομέα). Αποφασίσθηκε να μην αποσταλούν στοιχεία για τον εξοπλισμό, τα λογισμικά, τις Υπηρεσίες, τις εφαρμογές και τα Μητρώα που διαθέτει ο ΔΣΑ,  αφού οι Δικηγορικοί Σύλλογοι απολαμβάνουν οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας και δεν υπάγονται στις διατάξεις του παραπάνω νόμου.                                    
 13.                                      

Για την ενημέρωση, 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Yποβολή αιτήσεων για εγγραφή Δικηγόρων σε Μητρώο Κοινοφελών Περιουσιών

Στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών που συστάθηκε στην Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείο Οικονομικών, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και φοροτεχνικοί καθώς και νομικά πρόσωπα με εταιρική μορφή και αντικείμενο την παροχή νομικών ή οικονομικών υπηρεσιών. Τα νομικά πρόσωπα όμως κατά την άσκηση των καθηκόντων του εκτελεστή διαθήκης κλπ,  υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ως προστηθέντες μόνο φυσικά πρόσωπα της πρώτης κατηγορίας(δικηγόρους, συμβολαιογράφους κλπ).

Η αίτηση είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της, είναι η 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Στη προκειμένη περίπτωση, η προθεσμία για φέτος, λήγει αύριο, Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014.

Η αίτηση θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ως άνω Διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών και θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην υπουργική απόφαση.

Το υπουργείο Οικονομικών απέστειλε χθες στον ΔΣΑ την υπουργική απόφαση την οποία αναρτούμε ολόκληρη στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, μαζί με τις αιτήσεις εγγραφής για φυσικά και νομικά πρόσωπα(βλέπε τα παραπάνω συνημμένα αρχεία).

Συνημμένα αρχεία »ypoyrgiki_apofasi_mitrooy_2013.pdf | aitisi_mitrooy_fp.doc | aitisi_eggrafis_mitrooy_np.doc

Δελτίο Τύπου για παράσταση Δικηγόρων σε φορολογικές διαφορές

logoΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/10/2014

«Σύγχρονης Δικηγορίας»-Παράταξης ΔΣΑ,

σχετικά με την πρόταση κατάργησης παράστασης με Δικηγόρο σε φορολογικές διαφορές.

 

 

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε σήμερα 21/10/2014 από το Δελτίο Τύπου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών την πρόταση των θεσμικών εκπροσώπων της Διοικητικής Δικαιοσύνης για κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης πληρεξουσίου Δικηγόρου κατά την κατάθεση και εκδίκαση υποθέσεων φορολογικών διαφορών. Συγκεκριμένα οι Διοικητικοί Δικαστές προτείνουν  «…)Να νομοθετηθεί η δυνατότητα  των φορολογουμένων που θα προσβάλλουν τις σχετικές πράξεις ή παραλείψεις, να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις και να παρίστανται στη συζήτηση της υπόθεσης ΧΩΡΙΣ δικαστικούς πληρεξουσίου».

Η έκπληξη μας είναι μεγαλύτερη, όταν μια τέτοια πρόταση που κινείται στην λογική ότι η «εκπροσώπηση από Δικηγόρο αποτελεί πολυτέλεια», προέρχεται από τους ίδιους τους Δικαστές που υποχρεούνται να προστατεύουν βάσει του δικαιοδοτικού τους ρόλου, το δικαίωμα κάθε πολίτη σε δίκαια δίκη και σε αποτελεσματική προηγούμενη ακρόαση βάσει του αρ. 20 παρ. 2 του Συντάγματος.

Η καινοφανής αυτή πρόταση των διοικητικών δικαστών κείτεται και εκτός του Ευρωπαϊκού Νομικού μας Πολιτισμού όπου το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο βρίσκει ρητή κατοχύρωση στο άρθρο 6 παρ. 3 της ΕΣΔΑ. Σύμφωνα με την ΕΣΔΑ, καθένας έχει δικαίωμα «όπως υπερασπίση ο ίδιος εαυτόν ή αναθέσει την υπεράσπισίν του εις συνήγορον της εκλογής του, εν η δε περιπτώσει δεν διαθέτει τα μέσα να πληρώσει συνήγορον να τω παρασχεθή τοιούτος δωρεάν, όταν τούτο ενδείκνυται υπό του συμφέροντος της δικαιοσύνης».

Χωρίς την συνδρομή συνηγόρου δεν είναι,  μόνο ο διοικούμενος που μένει απροστάτευτος. Είναι και το δημόσιο συμφέρον, αφού η αρμόδια αρχή είναι υποχρεωμένη να εντοπίσει, να ερμηνεύσει όπως και να εφαρμόσει σωστά μονομερώς πλέον και όχι με τη βοήθεια διαλόγου και διαλεκτικής σύνθεσης απόψεων, το πραγματικό του κανόνα δικαίου που θα στηρίξει το δυσμενές για τον ενδιαφερόμενο μέτρο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο διοικούμενος χάνει το δικονομικό του status, αφού από υποκείμενο της διαδικασίας υποβιβάζεται σε «υπήκοο», αλλά και θίγεται και στον πυρήνα της η δικαιοκρατική διαμόρφωση της διοικητικής διαδικασίας ως ειδική έκφανση της αρχής του κράτους δικαίου.

Οι αξιότιμοι κύριοι Δικαστές των Τακτικών Διοικητικών γνωρίζουν σε κάθε περίπτωση ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα μέσω του άρθρου 276Α του Νέου Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας για δωρεάν νομική βοήθεια σε όσους συμπολίτες μας αδυνατούν να πληρώσουν δικηγόρο για να τους εκπροσωπήσει.

Θεωρούμε λοιπόν σημαντικότερο για τους Διοικητικούς Δικαστές, την κατάργηση του παράβολου για πρόσβαση στην δικαστική προστασία των Διοικητικών Δικαστηρίων το οποίο σήμερα ανέρχεται στο 1/5 του (μικτού) μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, ενώ για τις φορολογικές διαφορές είναι στο 2% του επίδικου φόρου ή προστίμου, με μέγιστο ποσό τα 10.000 ευρώ! Συνεπώς αντί να υποστηρίζονται απόψεις που στο τέλος θα καταστήσουν κολοβό το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και θα δημιουργήσουν πολλά ζητήματα παραδεκτού σε όσους συμπολίτες μας δεν έχουν δικαστικό πληρεξούσιο να τους εκπροσωπεί, θα πρέπει να εστιάσουμε στην μείωση του κόστους πρόσβασης στην Δικαιοσύνης, με κατάργηση των υπέρογκων και δυσανάλογων για τους τωρινούς μισθούς και συντάξεις παράβολων.

Το δικαίωμα για δικαστική εκπροσώπηση δεν είναι ούτε πολυτέλεια, ούτε είναι για λίγους προνομιούχους, είναι για ΌΛΟΥΣ!

Σύγχρονη Δικηγορία στην Πράξη, Παράταξη Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers