Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων Υποψηφίων Δικηγόρων Α' 2018

logo

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018

 

 

 

 

ΘΕΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Με ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίσθηκε στην Καβάλα ο Α εκμισθώνει στον Β ένα καινούργιο διαμέρισμα στον Πειραιά για χρονικό διάστημα τριών ετών αντί μηνιαίου μισθώματος 350 ευρώ, που θα καταβάλλεται τις 5 πρώτες μέρες κάθε μισθωτικού μήνα, υποχρεωμένου του μισθωτή να καταβάλει και τις δαπάνες κοινοχρήστων . Ρητά συμφωνείται ότι ο μισθωτής υποχρεούται σε καλή χρήση του μισθίου ευθυνόμενος για τις τυχόν φθορές που θα προξενηθούν σ’ αυτό κατά τη διάρκεια της μισθωτικής σύμβασης, υποχρεούται δε πέραν του μισθώματος να καταβάλει και τις δαπάνες κοινοχρήστων. Πέραν αυτών συμφωνείται ότι αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκαση των διαφορών που θα προκύψουν από τη σύμβαση μισθώσεως είναι τα Δικαστήρια της Καβάλας. Μετά την πάροδο του 1ου έτους της μισθώσεως, ο μισθωτής δεν καταβάλει το συμφωνηθέν μίσθωμα για διάστημα 5 μηνών , ούτε τις κοινόχρηστες δαπάνες . Πέραν αυτών προξενεί φθορές στο μίσθιο , καταστρέφοντας το μπάνιο και τα ντουλάπια κουζίνας. Για την αποκατάσταση αυτών θα απαιτηθεί δαπάνη ανερχόμενη σε 21.000 ευρώ.
1.- Τι δικαιώματα έχει ο εκμισθωτής κατά του μισθωτή από την σύμβαση μισθώσεως? Με ποιες διατάξεις του ΑΚ δικαιούται να διεκδικήσει αυτά?
2.- Υπάρχει εξασφάλιση του εκμισθωτή για τα οφειλόμενα μισθώματα και ποια είναι αυτή? Στην προκειμένη περίπτωση έχει κάποια εξασφάλιση ο εκμισθωτής?
3.- Ποιο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αγωγής ? Ο όρος ότι αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Καβάλας είναι δικονομικά νόμιμος?
4.- Ο ενάγων ασκεί μία αγωγή για τα μισθώματα και μία αγωγή για τις φθορές. Κατά την ημέρα εκδίκασης της αγωγής των μισθωμάτων, η οποία σημειωτέον προσδιορίζεται εντός μηνός από την κατάθεση, αν ο μισθωτής καταβάλει όλα τα ληξιπρόθεσμα μισθώματα, καταργείται η δίκη με την καταβολή αυτή?
5.- Ποιο είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αγωγής αποζημίωσης από τις φθορές, γνώση των οποίων (φθορών) έλαβε γνώση ο εκμισθωτής στις 15/5/2017. Την αγωγή κατέθεσε στις 15/9/2017 και κοινοποίησε αυτή στις 15/12/2017. Ποια ένσταση μπορεί να προταθεί κατά τη συζήτηση αυτής.

 

ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα είκοσι (20) Πλοηγών - Κυβερνητών προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Υπηρεσιών. Ο Α υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό προς κάλυψη θέσεων Πλοηγών Κυβερνητών υποβάλλοντας συνημμένα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, μετά τη βαθμολόγηση των αντικειμενικών κριτηρίων, ακολούθησε το στάδιο των γραπτών εξετάσεων στο οποίο οι υποψήφιοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν. Μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, συντάχθηκε πίνακας επιτυχόντων υποψήφιων Πλοηγών Κυβερνητών κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, στον οποίο ο Α καταλάμβανε τη δέκατη πέμπτη (15η) θέση. Ακολούθως, με πρόσκληση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ο Α κλήθηκε να συμμετάσχει στο στάδιο της ατομικής συνέντευξης. Η προφορική συνέντευξη για τον ένδικο διαγωνισμό διενεργήθηκε δημόσια και συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή έντυπο ατομικής συνέντευξης Υποψηφίου, στο οποίο αναγράφονται τριάντα τέσσερις ερωτήσεις, ομαδοποιημένες σε οκτώ κατηγορίες, σχετικές με την οικογενειακή κατάσταση, επαγγελματική - ακαδημαϊκή κατάσταση, ειδικές γνώσεις, πυροσβεστικές γνώσεις, κίνητρο, γενικές γνώσεις κλπ. του υποψηφίου, παραπλεύρως δε των ερωτήσεων αυτών υπάρχουν ορθογώνια πεδία («κουτάκια»), μέσα στα οποία σημειώνεται ένα «ν» για όσες ερωτήσεις υποβλήθηκαν επιλεκτικώς στον A, ενώ οι απαντήσεις του Α εχουν αξιολογηθεί αρνητικώς ή θετικώς από την Επιτροπή, με τη σημείωση ενός «ν», αναλόγως, στις παράπλευρες στήλες, με την ένδειξη «θετικά σημεία» και «αρνητικά σημεία», σε άλλη δε στήλη, με την ένδειξη «βαθμός», έχει σημειωθεί η βαθμολογία της Επιτροπής για κάθε βαθμολογούμενο πεδίο. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού συντάχθηκε πίνακας βαθμολογικής προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά για τους Πλοηγούς - Κυβερνήτες, στον οποίο ο Α κατατάχθηκε στην 23η θέση αποκλειόμενος κατά τον τρόπο αυτό από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (ψυχοτεχνικές δοκιμασίες - υγειονομικές εξετάσεις), καθόσον σε αυτό καλείται να συμμετάσχει αριθμός υποψηφίων, από τον προαναφερόμενο πίνακα βαθμολογικής προτεραιότητας, ίσος με τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ο οποίος, στην προκειμένη περίπτωση, ανερχόταν σε είκοσι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού ο οριστικός πίνακας επιτυχόντων υποψηφίων Αξιωματικών Ειδικών Υπηρεσιών Πλοηγών – Κυβερνητών, ο οποίος κυρώθηκε με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, στη συνέχεια δε εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα με το οποίο κατατάχθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, μεταξύ άλλων, οι πρώτοι είκοσι από τους προαναφερόμενους πίνακες με το βαθμό του Ανθυποπυραγού Πλοηγού - Κυβερνήτη, κατά παράλειψη του Α.

1.α) Κατά ποιας ή ποιων πράξεων, πρέπει να στραφεί ο Α;
β) με ποιο ένδικο βοήθημα;
γ) ενώπιον ποιου καθ΄ ύλην και κατά τόπον δικαστηρίου; (Να μνημονευθούν οι σχετικές διατάξεις).
2. Ο Α προβάλλει, με το ως άνω ένδικο βοήθημα ότι εν προκειμένω δεν συντάχθηκε, έστω συνοπτικά, πρακτικό από το οποίο να προκύπτει ευσύνοπτη αιτιολογία ως προς τη βαθμολογία που του δόθηκε στη συνέντευξη, τούτο δε συνιστά πλημμέλεια κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης.
α) ποιο, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να είναι το περιεχόμενο του πρακτικού ατομικής συνέντευξης ενός υποψηφίου;
β) ποιοι σκοποί θάλπονται με τη σύνταξη του εν λόγω πρακτικού συνέντευξης των υποψηφίων;
γ) ευσταθεί ο ως άνω ισχυρισμός του Α ότι εν προκειμένω δεν συντάχθηκε, έστω συνοπτικά, πρακτικό από το οποίο να προκύπτει ευσύνοπτη αιτιολογία ως προς τη βαθμολογία που του δόθηκε στη συνέντευξη;
3. Κατά τις επτά το πρωί της ημέρας της συζήτησης της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο, ο δικηγόρος του Α υπέστη κωλικό του νεφρού. Ενόψει του ότι, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, δεν εμφανίστηκε κανείς για λογαριασμό του Α, το δικαστήριο απέρριψε το ένδικο αυτό βοήθημα , λόγω έλλειψης νομιμοποίησης.
α) Ποιο ένδικο μέσο μπορεί να ασκήσει ο Α κατά της απόφασης αυτής; (Nα μνημονευθεί η σχετική διάταξη)
β) Τί γεγονότα μπορεί να επικαλεσθεί ο Α προκειμένου να κριθεί από το δικαστήριο ότι πράγματι, εμποδίστηκε η νομιμοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου του;
γ) Μπορεί ο Α να επικαλεστεί ως λόγο της μη νομιμοποίησης του υπογράφοντος το δικόγραφο πληρεξουσίου δικηγόρου του, το γεγονός, ότι δεν κοινοποιήθηκε σε αυτόν ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αντίγραφο του δικογράφου του ενδίκου βοηθήματος και της πράξης του Προέδρου του οικείου Τμήματος του αρμόδιου δικαστηρίου, περί ορισμού εισηγητή δικαστή και δικασίμου της υπόθεσης, ούτε πριν από την πρώτη δικάσιμο, ούτε ύστερα από την τυχόν αναβολή της για άλλη δικάσιμο; (Να μνημονευθούν οι σχετικές διατάξεις).

4. α) Υπό την εκδοχή ότι η Διοίκηση προβεί τελικά, σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση που δικαιώνει τον Α, στην κατάταξή του αναδρομικά, από τον χρόνο κατάταξης των επιτυχόντων συνυποψηφίων του στον εν λόγω διαγωνισμό για την κάλυψη στο Πυροσβεστικό Σώμα είκοσι (20) θέσεων Πλοηγών - Κυβερνητών, αλλά, παρά τη νόμιμη υποχρέωσή της, δεν του καταβάλλει αναδρομικές αποδοχές, ποιο ένδικο βοήθημα μπορεί να ασκήσει ο Α και με βάση ποια διάταξη;
β) Τι θα αξιώσει με αυτό το ένδικο βοήθημα;

 

ΘΕΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Ι. Ο Α εξέδωσε επιταγή 10.000 ευρώ υπέρ του Β. Ο Β οπισθογράφησε την επιταγή στον Γ. ΟΓ εμφάνισε εμπρόθεσμα την επιταγή στην πληρώτρια Τράπεζα. Η Τράπεζα δεν πλήρωσε εκτελώντας εντολή του εκδότη Α. Ο Γ άσκησε αγωγή κατά του Α και ζήτησε να υποχρεωθεί να του καταβάλει, λόγω της παράνομης συμπεριφοράς του, το ποσό της επιταγής νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και να απαγγελθεί προσωπική κράτηση κατά τουΑ ως μέσο είσπραξης της απαίτησης. Ο εναγόμενος Α αντέτεινε ότι: α) ο Γ δεν έχει απαίτηση εναντίον του διότι η ποινική δίωξη για το αδίκημα της ακάλυπτης επιταγής έπαυσε οριστικά λόγω μη υποβολής έγκλησης από αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 ν. 5960/1933, β)το ποσόν της επιταγής αφορούσε τίμημα εμπορευμάτων που αγόρασε από τον Β και είχαν πραγματικά ελαττώματα. Αξιολογείστε αιτιολογημένα τη νομική βασιμότητα της αγωγής και τους ισχυρισμούς του εναγομένου Α.
ΙΙ. Ο Α, ο οποίος εμπορεύεται καφέ, επιθυμεί να καταθέσει ως σήμα τη λέξη «ΝΑΝΑ». Σημειωτέον ότι υπάρχει προκατατεθειμένο το σήμα «ΝΑΝΑ» το οποίο έχει δηλωθεί για να διακρίνει γυναικεία καλλυντικά. Θα πρέπει, κατά την γνώμη σας, να γίνει δεκτή προς καταχώριση η κατατεθείσα ένδειξη;

 

ΘΕΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Ο Α, οδηγός ΔΧΕ αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, οδηγώντας το αυτοκίνητό του και κινούμενος, σε επαρχιακή οδό, υπό βροχή, έχοντας αναπτύξει ταχύτητα άνω του επιτρεπομένου, στην περιοχή αυτή, ορίου, συγκρούσθηκε με προπορευόμενο ΙΧΕ αυτοκίνητο, του οποίου ο οδηγός Β, κατ’ εκείνη τη στιγμή, επιχειρούσε, αιφνιδιαστικά, μη επιτρεπόμενη επί τόπου αναστροφή.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης αυτής ήταν να τραυματισθούν οι: α) Γ, επιβάτης του ΙΧΕ αυτοκινήτου, που οδηγούσε ο Β και, β) ο Δ, επιβάτης του ΔΧΕ ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.
Στη συνέχεια, κατά την διενεργηθείσα προανάκριση (και πριν την άσκηση ποινικής διώξεως), ο μεν Γ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη των δύο οδηγών, ενώ ο Δ ότι επιθυμεί την ποινική δίωξη αμφοτέρων.
Ερωτάται:
Για ποιο ποινικό αδίκημα και κατά τίνος οδηγού θ’ ασκήσει ποινική δίωξη ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών;
Ποια η ποινική μεταχείριση καθενός από τους εμπλακέντες στο υπόψη ατύχημα οδηγούς, στην περίπτωση που οι παθόντες δεν θα προέβαιναν στις παραπάνω δηλώσεις τους;
Ποιό είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο για να εκδικάσει την ως άνω υπόθεση σε πρώτο βαθμό και με ποιο δικονομικό τρόπο εισάγεται η υπόθεση σ’ αυτό;
Σε περίπτωση παραπομπής τους, στο παραπάνω δικαστήριο, έχουν οι Α και Β την δικονομική δυνατότητα άσκησης ενδίκου μέσου και ποιού;
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Σε καθεμιά από τις απαντήσεις σας θα παραθέτετε και τους αριθμούς των άρθρων (με παραγράφους και εδάφια) του Ποινικού Κώδικα ή του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στα οποία στηρίζονται οι απαντήσεις αυτές.

 

ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ


Ο εντολέας Α συναντάται στη Θεσσαλονίκη στις 15.10.2015 με το δικηγόρο Δ, μέλος
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και του παραδίδει αντίγραφο μιας αγωγής, η
οποία συζητείται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στις 15.12.2015. Η αγωγή έχει συνταχθεί από το δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ε. Ο Δ, αφού μελετά εμβριθώς το κείμενο, αποφαίνεται ότι η αγωγή είναι κακογραμμένη, ότι ως έχει διατυπωθεί στερείται νόμιμης βάσης και είναι βέβαιο ότι θα απορριφθεί. Συνιστά δε στον Α να αλλάξει άμεσα δικηγόρο, γιατί με την παρούσα εκπροσώπησή του δεν θα έχει καμία απολύτως τύχη. Ο Α πείθεται και την επομένη ημέρα ανακαλεί την πληρεξουσιότητα και αναθέτει τον χειρισμό της υπόθεσης στον Δ. Ακολούθως, ο Δ καταθέτει στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο της προηγούμενης αγωγής και εν συνεχεία καταθέτει εκ νέου το ίδιο δικόγραφο που είχε συντάξει ο Ε με δική του υπογραφή. Ο Ε, που συν τοις άλλοις δεν έχει πληρωθει για την εργασία του για τη σύνταξη της αγωγής, είναι βαθύτατα δυσαρεστημένος από τα παραπάνω και επιθυμεί να προχωρήσει σε πειθαρχικά μέτρα κατά του Δ.
Πόσα και ποια πειθαρχικά παραπτώματα έχει διαπράξει ο Δ και ποιο είναι το αρμόδιο όργανο για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και την επιβολή των νόμιμω πειθαρχικών ποινών;

Ανακοίνωση σχετικά με την δημιουργία νέων Πρωτοδικείων στην Αθήνα

Ανακοίνωση Σύγχρονης Δικηγορίας για την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να

δημιουργήσει νέα Πρωτοδικεία στην Αθήνα

Αθήνα, 05.06.2018

Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. αντιτάχθηκε, με ομόφωνη απόφαση, στην εξαγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να τριχοτομήσει τόσο το Πρωτοδικείο Αθηνών όσο και τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Η παράταξή μας πιστή στις προεκλογικές της δεσμεύσεις επί του ανωτέρω θέματος εκφράζει την έντονη διαφωνία της με την «επιθυμία» του κ. Κοντονή να ιδρυθούν δύο νέα Πρωτοδικεία.

Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι:

1. H Δημιουργία δύο νέων Πρωτοδικείων στην Αττική δεν αντιμετωπίζει σε καμία περίπτωση τα προβλήματα που υπάρχουν στην απονομή της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Αντίθετα, γίνεται κατά τρόπο αποσπασματικό και πρόχειρο, χωρίς θεσμική διαβούλευση, και χωρίς συνεργασία με τους συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης.

2. Η τάση σε όλη την Ευρώπη είναι η μείωση και η συγχώνευση των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, η οποία, σε συνδυασμό με τη χρήση νέων τεχνολογιών, θα διευκολύνουν τους Δικηγόρους και τους Δικαστικούς Λειτουργούς, αλλά πάνω από όλα θα διασφαλίσουν το δικαίωμα του Έλληνα πολίτη να απολαμβάνει ταχεία και ασφαλή απονομή Δικαιοσύνης.

3. Οι ελλείψεις σε δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους, κτιριακές υποδομές, αναλώσιμα, υποδομές υγιεινής, και μηχανήματα ασφαλείας στο Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών είναι σημαντικές και μακροχρόνιες. Συνεπώς, η οιαδήποτε συζήτηση για ίδρυση νέων δικαστηρίων μπορεί να γίνει μόνο εφόσον προηγουμένως αποκατασταθούν οι ανωτέρω ελλείψεις και προβλήματα στο κτιριακό συγκρότημα της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

4. Η  δημιουργία νέων Πρωτοδικείων στην Αθήνα θα σημάνει τεράστια ταλαιπωρία, απώλεια χρόνου, και ανυπέρβλητη δυσχέρανση της καθημερινότητας του μαχόμενου δικηγόρου, ο οποίος θα υποχρεωθεί σε βίαιη «τριχοτόμηση» προκειμένου να αντεπεξέλθει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Συνεπώς, κρίνεται βέβαιο ότιαπειλείται με επαγγελματική εξαέρωση.

5. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις ύβρεις που εκτόξευσε ο κ. Κοντονής σε βάρος του Προέδρου του Δ.Σ.Α. κ. Βερβεσού και κατ’ επέκταση στο Δικηγορικό Σώμα που αντιτίθεται στην εν λόγω εξαγγελία. Προτρέπουμε δε τον κ. Υπουργό να εργαστεί για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων απονομής Δικαιοσύνης κατά τρόπο συναινετικό και επί τη βάσει πραγματικού διαλόγου με τους συναρμόδιους φορείς.

Τέλος, πιστεύουμε ότι η απόφαση του ΔΣΑ, για τη διενέργεια δημοψηφίσματος από τις 5 Ιουνίου έως και τις 11 Ιουνίου, δίνει τη δυνατότητα στους συναδέλφους μας να απαντήσουν στην κυβερνητική προχειρότητα συντεταγμένα, δημοκρατικά και μαζικά. Εκφράζουμε δε την ικανοποίησή μας που το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. υιοθέτησε την πρόταση της Παράταξής μας προκειμένου οι ασκούμενοι δικηγόροι να συμμετέχουν στο δημοψήφισμα.  


Έναρξη Υπηρεσίας Συνεργάτη ΔΣΑ για κατάθεση δικογράφων

Κατόπιν της αποφάσεως που έλαβε ο Δ.Σ.Α. για τη λειτουργία υπηρεσίας Συνεργάτη στις καταθέσεις δικογράφων τακτικής και ειδικών διαδικασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών (Κτίριο 2), σας παραθέτουμε τις κάτωθι οδηγίες:

1) Προσκομίζουμε στο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Δ.Σ.Α. ένα (1) ΦΑΚΕΛΟ δικογραφίας με:

α) Ένα (1) Υπογεγραμμένο και σφραγισμένο πρωτότυπο δικόγραφο και δύο (2) σφραγισμένα αντίγραφα (δηλ. ένα αντίγραφο που θα κατατεθεί με το πρωτότυπο στη Γραμματεία και ένα αντίγραφο που θα επιστραφεί επικυρωμένο από τον  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Δ.Σ.Α. με επικολλημένο ή αποϋλοποιημένο μεγαρόσημο),

β) Εξουσιοδότηση του Πληρεξουσίου Δικηγόρου προς το ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Δ.Σ.Α. με το περιεχόμενο που επισυνάπτεται (βλ. συνημμένο Νο 1)

γ) Γραμμάτιο προείσπραξης του Πληρεξουσίου Δικηγόρου και ένα (1) μεγαρόσημο,

δ) τον αριθμό προτεραιότητας (αύξ. αριθμ. Παραλαβής δικογράφου) που έχει ήδη λάβει ο πληρεξούσιος δικηγόρος από τη Γραμματεία.

2) Λαμβάνουμε από το ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Δ.Σ.Α. αποδεικτικό παραλαβής φακέλου με τον αύξοντα αριθμό παραλαβής Δικογράφου ως απόδειξη προσκομιδής του δικογράφου προς κατάθεση.

3) Παραλαμβάνουμε ένα (1) επικυρωμένο αντίγραφο του κατατεθειμμένου δικογράφου μεταξύ 14.00 – 16.00 μ.μ. στο γραφείο Επιμελητών του Δ.Σ.Α., υπογράφοντας στο ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ο λαβών πληρεξούσιος δικηγόρος που αναφέρεται στο δικόγραφο ή εξουσιοδοτημένος (ασκούμενος) δικηγόρος Αθηνών.

4) Για ελλείψεις του Δικογράφου (δικονομικά, πλημμελής εκτύπωση κλπ.) φέρει ευθύνη αποκλειστικά ο συντάξας πληρεξούσιος δικηγόρος. Δεν παραλαμβάνονται δικόγραφα σε περίπτωση αποσβεστικής προθεσμίας / παραγραφής κλπ. και σε περίπτωση που κατατεθούν η ευθύνη της παράδοσής του σε ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Δ.Σ.Α. ανήκει αποκλειστικά στον πληρεξούσιο δικηγόρο.

5) Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Δ.Σ.Α. μπορεί να παραλαμβάνει μόνον ένα (1) δικόγραφο προς κατάθεση από κάθε Πληρεξούσιο Δικηγόρο και εκδίδει μόνον ένα (1) επικυρωμένο αντίγραφο του κατατεθειμμένου δικογράφου. Σε περίπτωση που επιθυμεί κάποιος πληρεξούσιος δικηγόρος περισσότερα του ενός (1) επικυρωμένου αντιγράφου, επικυρώνει ο ίδιος εκ του εις χείρας του κεκυρωμμένου.

6) Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Δ.Σ.Α. έχει προαιρετικό – συμπληρωματικό χαρακτήρα και διαφέρει από τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία απευθείας παράδοσης του δικογράφου στη Γραμματεία άνευ αριθμού προτεραιότητας και μεταγενέστερης παραλαβής, η οποία εξακολουθεί να τελεί σε ισχύ.

Υπενθυμίζεται ότι:

Ο συνεργάτης του ΔΣΑ θα βρίσκεται καθημερινά από τις 8:15’ έως τις 13.00΄ στο γραφείο του ΔΣΑ, στο κτίριο 2 του Πρωτοδικείου Αθηνών (1ος όροφος), για την παραλαβή των δικογράφων.

Οι συνάδελφοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν, αυθημερόν, τα αντίγραφα από τα γραφεία του Συλλόγου (Ακαδημίας 60 – 1ος όροφος), μετά τις 14.00’ (γραφείο Επιμελητών) και μέχρι τις 16.00’ επί αποδείξει.

Συνημμένα

 

Πρωτοβουλία Μιχάλη Καλαντζόπουλου για έκδοση αποτελεσμάτων Ασκουμένων

Σήμερα αντιπροσωπεία του ΔΣΑ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο Γενικό Γραμματέα του ΔΣΑ και μέλος της Σύγχρονης Δικηγορίας, πραγματοποίησε συνάντηση με το γενικό γραμματέα του Ύπ. Δικαιοσύνης με σκοπό να επιταχυνθεί ο χρόνος δημοσίευσής των αποτελεσμάτων των εξετάσεων των Aσκούμενων δικηγόρων. Προς τούτο κατατέθηκε συγκεκριμένη πρόταση στο Γενικό Γραμματέα (επισυνάπτεται) , ο οποίος την έκανε δεκτή και έδωσε εντολή στις υπηρεσίες να την εφαρμόσουν άμεσα.

Αρθρογραφία: ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

 

Στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθεί να αναλυθεί συνοπτικά το ζήτημα της ευθύνης του Δήμου απέναντι στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ι), το τί προβλέπεται σε περίπτωση ύπαρξης «επικίνδυνου» ζώου (ΙΙ), ποιές είναι οι κυρώσεις που ορίζει ο νόμος σε περίπτωση κακοποίησης η θανάτωσης ζώου (ΙΙΙ) και τέλος πώς μπορούμε ως πολίτες να αντιδράσουμε νομικά (ΙV).

 

(Ι) Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 παρ.1 του ν. 4235/2014 ορίζει ότι: « οι ∆ήµοι υποχρεούνται να µεριµνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η αρμοδιότητα αυτή µπορεί να ασκείται και από συνδέσµους ∆ήµων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συµφωνία µε τον αρµόδιο ∆ήµο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων». Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ως άνω νόμου για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού κάθε Δήμος ή όμοροι ή συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς επιτρεπομένης της συνεργασίας με ενδιαφερόμενα φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους προσωρινής παραμονής και περίθαλψης και η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978.

(ΙΙ) ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΟΥ ΖΩΟΥ

Το άρθρο 1 στ’ του ν. 4039/2012 ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 παρ. 1 α’ του ν. 4235/2014 μας δίνει τον ορισμό του επικίνδυνου ζώου αναφέροντας ότι: «Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς να απειληθεί, προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήµατος, που µπορεί να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.» Κρίσιμο λοιπόν στοιχείο για τον νομοθέτη είναι η απρόκλητη επιθετικότητα χωρίς προηγούμενη απειλή. Τίθεται λοιπόν το ζήτημα του ποιός είναι αρμόδιος να διαπιστώσει ότι πρόκειται για ένα αντικειμενικά επικίνδυνο ζώο. Ο ν. 4039/2012 ορίζει στην παράγραφο 12, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46 παρ. 6 ε’ του νόμου 4235/2014 ότι: «σε κάθε ∆ήµο συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου πενταµελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο µέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωµατεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόµιµα και που εδρεύουν στο ∆ήµο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Στην επιτροπή µετέχουν: ένας κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο ∆ήµο και ο οποίος είναι, κατά προτίµηση, ο υπεύθυνος του προγράµµατος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος, ένας εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι µέλος νοµίµως αναγνωρισµένου επαγγελµατικού σωµατείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου ∆ήµου, ένας εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο ∆ήµο, µε τον αναπληρωτή του. Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύµφωνα µε τον ορισµό της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει και αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγµατοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαµβάνει ειδική επιστηµονική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε ∆ήµο µε απόφαση του ∆ηµάρχου και αποτελείται από: έναν κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας µε τον αναπληρωτή του, έναν ιδιώτη κτηνίατρο που ασκεί νόµιµα το επάγγελµα στη χώρα και δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του ∆ήµου ή όµορου ∆ήµου µε τον αναπληρωτή του, έναν κτηνίατρο που ασκεί νόµιµα το επάγγελµα στη χώρα και συνεργάζεται µε το φιλοζωικό σωµατείο που δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του ∆ήµου ή όµορου ∆ήµου µε τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση επιθετικού ζώου ο ∆ήµος µπορεί να ζητήσει τη γνώµη εκπαιδευτή σκύλων, ο οποίος είναι µέλος νοµίµως αναγνωρισµένου σωµατείου εκπαιδευτών σκύλων». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο νομοθέτης αναλύει διεξοδικά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να αποφασισθεί η ευθανασία, λαμβάνει υπόψη και προβλέπει ακόμα και το ενδεχόμενο διαφωνίας συστήνοντας ακόμα πιο εξειδικευμένες επιτροπές, δίνοντας έτσι βαρύνουσα σημασία στο ζήτημα της ευθανασίας που κάθε άλλο παρά ως λύση στο πρόβλημα της ύπαρξης αδέσποτων το αντιλαμβάνεται. Η απόφαση ευθανασίας του ζώου από τον ίδιο τον παθόντα συνιστά αδικαιολόγητη θανάτωση του ζώου και τιμωρείται αυστηρότατα όπως θα δούμε παρακάτω.

(ΙΙΙ) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ-ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σχετικά με το τι συνιστά κακοποίηση ζώου το άρθρο 16 του ν. 4039/2012 αναφέρει ότι : «(α) με την επιφύλαξη ειδικά προβλεπόμενων περιπτώσεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 9 απαγορεύεται ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός…». Επίσης, (β) «απαγορεύεται, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κινηματογραφικών ταινιών και γενικότερα οπτικοακουστικού υλικού εκπαιδευτικού προσανατολισμού, η πώληση, εμπορία και παρουσίαση – διακίνηση μέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο ή άλλου είδους κινηματογραφικού ή φωτογραφικού υλικού στα οποία απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου, καθώς και σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ ζώων ή μεταξύ ζώου και ανθρώπου με σκοπό το κέρδος ή τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά. Στην ανωτέρω απαγόρευση συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της μονομαχίας μεταξύ ζώων. Σε περίπτωση τραυματισμού ζώου συντροφιάς σε τροχαίο ατύχημα, ο υπαίτιος της πράξης αυτής, υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον οικείο Δήμο, προκειμένου να παρασχεθεί στο τραυματισμένο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα».

Σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις, το άρθρο 20 παρ. 2 του ν.4039/2012, όπως τροποποιήθηκε από με το άρθρο 46 παρ.11 του ν.4235/201 αναφέρει ότι: «οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων α΄ και β΄ του άρθρου 16 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ». Πρόκειται λοιπόν για ένα αυστηρώς τιμωρούμενο πλημμέλημα με ποινή φυλάκισης από ένα έως πέντε έτη και πολύ υψηλό πρόστιμο.

Εκτός από τις ποινικές κυρώσεις, ο νόμος προβλέπει και διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις που στην περίπτωση βασανισμού-θανάτωσης είναι ιδιαιτέρως υψηλά. Έτσι ο πίνακας κυρώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 21 του ν. 4039/2012 ως αντικαταστάθηκε από τον πίνακα του άρθρου 46 παρ. 12 α’ του ν. 4235/2014 αναφέρει ότι η παραβίαση του άρθρου 16 α΄ και β΄ τιμωρείται με 30.000 για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ-ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σε περίπτωση λοιπόν κακοποίησης ή θανάτωσης ζώου «συντροφιάς» πέρα από απλή απλή αναφορά τέτοιων συμβάντων που απλά καταγράφεται στο βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων (Β.Α.Σ.) απαραίτητο είναι να υποβάλλεται άμεσα μηνυτήρια αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα του συμβάντος ή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα όλο το 24ωρο, εξιστορώντας το συμβάν.

Στην μηνυτήρια αναφορά που θα υποβάλλουμε είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούν οι άνθρωποι που γνωρίζουμε ή που υποπτευόμαστε ότι το έπραξαν ή που μας έχουν απειλήσει στο πρόσφατο παρελθόν. Κατονομάζουμε πρόσωπα και αναφέρουμε τα γεγονότα χωρίς χαρακτηρισμούς.

Σε περίπτωση δηλητηρίασης, φωτογραφίζουμε το μέρος και τα ατυχή ζώα και περισυλλέγουμε, αν αυτό είναι δυνατό το δηλητήριο ή το δηλητηριασμένο φαγητό το οποία και παραδίδουμε στην Αστυνομία. Έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε να εξεταστεί και από αρμόδια υπηρεσία. Μπορούμε να ζητήσουμε και αιματολογική εξέταση του ζώου σε συνεργασία με κτηνίατρο ώστε να προκύψει η ουσία που προκάλεσε τον θάνατο.

Μαρία – Κωνσταντίνα Αγδινιώτη, Δικηγόρος, Μεταπτ. Δίπλωμα «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο», Μεταπτ. Δίπλωμα «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»

Δημοσθένης – Ραφαήλ Κουκοβίνος, Δικηγόρος, Μεταπτ. Δίπλωμα «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο»

    

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers