Οικονομικός Έλεγχος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) για τις Οικονομικές Χρήσεις των Ετών 2011, 2012, 2013 και Α' Τρίμηνο 2014

                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. 1. Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ με έδρα την Αθήνα (οδός Ακαδημίας αρ. 60) , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την επιλογή εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση του έργου«Οικονομικός  Έλεγχος του ΔΣΑ για τις οικονομικές χρήσεις των ετών 2011, 2012, 2013 και Α’ τρίμηνο 2014», προϋπολογισμού 19.000,00 €  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  2. 2. Οι προσφορές να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη  29.5.2014,  ώρα 14:00, στα γραφεία του ΔΣΑ (Τμήμα Πρωτοκόλλου 2ος όροφος).
  3. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 30.5.ώρα 14:00.
  4. 4. Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ (www.dsa.gr).  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης  να παραλάβουν  τη διακήρυξη από τα γραφεία του ΔΣΑ.         

Αρμόδιος για πληροφορίες ο κ. Νικόλαος Λάμπου, τηλ. 210 3398 153,  Φαξ 210 3398 152.


 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers