Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων Υποψηφίων Δικηγόρων Α' 2018

logo

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018

 

 

 

 

ΘΕΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Με ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίσθηκε στην Καβάλα ο Α εκμισθώνει στον Β ένα καινούργιο διαμέρισμα στον Πειραιά για χρονικό διάστημα τριών ετών αντί μηνιαίου μισθώματος 350 ευρώ, που θα καταβάλλεται τις 5 πρώτες μέρες κάθε μισθωτικού μήνα, υποχρεωμένου του μισθωτή να καταβάλει και τις δαπάνες κοινοχρήστων . Ρητά συμφωνείται ότι ο μισθωτής υποχρεούται σε καλή χρήση του μισθίου ευθυνόμενος για τις τυχόν φθορές που θα προξενηθούν σ’ αυτό κατά τη διάρκεια της μισθωτικής σύμβασης, υποχρεούται δε πέραν του μισθώματος να καταβάλει και τις δαπάνες κοινοχρήστων. Πέραν αυτών συμφωνείται ότι αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκαση των διαφορών που θα προκύψουν από τη σύμβαση μισθώσεως είναι τα Δικαστήρια της Καβάλας. Μετά την πάροδο του 1ου έτους της μισθώσεως, ο μισθωτής δεν καταβάλει το συμφωνηθέν μίσθωμα για διάστημα 5 μηνών , ούτε τις κοινόχρηστες δαπάνες . Πέραν αυτών προξενεί φθορές στο μίσθιο , καταστρέφοντας το μπάνιο και τα ντουλάπια κουζίνας. Για την αποκατάσταση αυτών θα απαιτηθεί δαπάνη ανερχόμενη σε 21.000 ευρώ.
1.- Τι δικαιώματα έχει ο εκμισθωτής κατά του μισθωτή από την σύμβαση μισθώσεως? Με ποιες διατάξεις του ΑΚ δικαιούται να διεκδικήσει αυτά?
2.- Υπάρχει εξασφάλιση του εκμισθωτή για τα οφειλόμενα μισθώματα και ποια είναι αυτή? Στην προκειμένη περίπτωση έχει κάποια εξασφάλιση ο εκμισθωτής?
3.- Ποιο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αγωγής ? Ο όρος ότι αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Καβάλας είναι δικονομικά νόμιμος?
4.- Ο ενάγων ασκεί μία αγωγή για τα μισθώματα και μία αγωγή για τις φθορές. Κατά την ημέρα εκδίκασης της αγωγής των μισθωμάτων, η οποία σημειωτέον προσδιορίζεται εντός μηνός από την κατάθεση, αν ο μισθωτής καταβάλει όλα τα ληξιπρόθεσμα μισθώματα, καταργείται η δίκη με την καταβολή αυτή?
5.- Ποιο είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αγωγής αποζημίωσης από τις φθορές, γνώση των οποίων (φθορών) έλαβε γνώση ο εκμισθωτής στις 15/5/2017. Την αγωγή κατέθεσε στις 15/9/2017 και κοινοποίησε αυτή στις 15/12/2017. Ποια ένσταση μπορεί να προταθεί κατά τη συζήτηση αυτής.

 

ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα είκοσι (20) Πλοηγών - Κυβερνητών προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Υπηρεσιών. Ο Α υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό προς κάλυψη θέσεων Πλοηγών Κυβερνητών υποβάλλοντας συνημμένα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, μετά τη βαθμολόγηση των αντικειμενικών κριτηρίων, ακολούθησε το στάδιο των γραπτών εξετάσεων στο οποίο οι υποψήφιοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν. Μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, συντάχθηκε πίνακας επιτυχόντων υποψήφιων Πλοηγών Κυβερνητών κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, στον οποίο ο Α καταλάμβανε τη δέκατη πέμπτη (15η) θέση. Ακολούθως, με πρόσκληση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ο Α κλήθηκε να συμμετάσχει στο στάδιο της ατομικής συνέντευξης. Η προφορική συνέντευξη για τον ένδικο διαγωνισμό διενεργήθηκε δημόσια και συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή έντυπο ατομικής συνέντευξης Υποψηφίου, στο οποίο αναγράφονται τριάντα τέσσερις ερωτήσεις, ομαδοποιημένες σε οκτώ κατηγορίες, σχετικές με την οικογενειακή κατάσταση, επαγγελματική - ακαδημαϊκή κατάσταση, ειδικές γνώσεις, πυροσβεστικές γνώσεις, κίνητρο, γενικές γνώσεις κλπ. του υποψηφίου, παραπλεύρως δε των ερωτήσεων αυτών υπάρχουν ορθογώνια πεδία («κουτάκια»), μέσα στα οποία σημειώνεται ένα «ν» για όσες ερωτήσεις υποβλήθηκαν επιλεκτικώς στον A, ενώ οι απαντήσεις του Α εχουν αξιολογηθεί αρνητικώς ή θετικώς από την Επιτροπή, με τη σημείωση ενός «ν», αναλόγως, στις παράπλευρες στήλες, με την ένδειξη «θετικά σημεία» και «αρνητικά σημεία», σε άλλη δε στήλη, με την ένδειξη «βαθμός», έχει σημειωθεί η βαθμολογία της Επιτροπής για κάθε βαθμολογούμενο πεδίο. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού συντάχθηκε πίνακας βαθμολογικής προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά για τους Πλοηγούς - Κυβερνήτες, στον οποίο ο Α κατατάχθηκε στην 23η θέση αποκλειόμενος κατά τον τρόπο αυτό από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (ψυχοτεχνικές δοκιμασίες - υγειονομικές εξετάσεις), καθόσον σε αυτό καλείται να συμμετάσχει αριθμός υποψηφίων, από τον προαναφερόμενο πίνακα βαθμολογικής προτεραιότητας, ίσος με τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ο οποίος, στην προκειμένη περίπτωση, ανερχόταν σε είκοσι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού ο οριστικός πίνακας επιτυχόντων υποψηφίων Αξιωματικών Ειδικών Υπηρεσιών Πλοηγών – Κυβερνητών, ο οποίος κυρώθηκε με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, στη συνέχεια δε εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα με το οποίο κατατάχθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, μεταξύ άλλων, οι πρώτοι είκοσι από τους προαναφερόμενους πίνακες με το βαθμό του Ανθυποπυραγού Πλοηγού - Κυβερνήτη, κατά παράλειψη του Α.

1.α) Κατά ποιας ή ποιων πράξεων, πρέπει να στραφεί ο Α;
β) με ποιο ένδικο βοήθημα;
γ) ενώπιον ποιου καθ΄ ύλην και κατά τόπον δικαστηρίου; (Να μνημονευθούν οι σχετικές διατάξεις).
2. Ο Α προβάλλει, με το ως άνω ένδικο βοήθημα ότι εν προκειμένω δεν συντάχθηκε, έστω συνοπτικά, πρακτικό από το οποίο να προκύπτει ευσύνοπτη αιτιολογία ως προς τη βαθμολογία που του δόθηκε στη συνέντευξη, τούτο δε συνιστά πλημμέλεια κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης.
α) ποιο, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να είναι το περιεχόμενο του πρακτικού ατομικής συνέντευξης ενός υποψηφίου;
β) ποιοι σκοποί θάλπονται με τη σύνταξη του εν λόγω πρακτικού συνέντευξης των υποψηφίων;
γ) ευσταθεί ο ως άνω ισχυρισμός του Α ότι εν προκειμένω δεν συντάχθηκε, έστω συνοπτικά, πρακτικό από το οποίο να προκύπτει ευσύνοπτη αιτιολογία ως προς τη βαθμολογία που του δόθηκε στη συνέντευξη;
3. Κατά τις επτά το πρωί της ημέρας της συζήτησης της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο, ο δικηγόρος του Α υπέστη κωλικό του νεφρού. Ενόψει του ότι, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, δεν εμφανίστηκε κανείς για λογαριασμό του Α, το δικαστήριο απέρριψε το ένδικο αυτό βοήθημα , λόγω έλλειψης νομιμοποίησης.
α) Ποιο ένδικο μέσο μπορεί να ασκήσει ο Α κατά της απόφασης αυτής; (Nα μνημονευθεί η σχετική διάταξη)
β) Τί γεγονότα μπορεί να επικαλεσθεί ο Α προκειμένου να κριθεί από το δικαστήριο ότι πράγματι, εμποδίστηκε η νομιμοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου του;
γ) Μπορεί ο Α να επικαλεστεί ως λόγο της μη νομιμοποίησης του υπογράφοντος το δικόγραφο πληρεξουσίου δικηγόρου του, το γεγονός, ότι δεν κοινοποιήθηκε σε αυτόν ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αντίγραφο του δικογράφου του ενδίκου βοηθήματος και της πράξης του Προέδρου του οικείου Τμήματος του αρμόδιου δικαστηρίου, περί ορισμού εισηγητή δικαστή και δικασίμου της υπόθεσης, ούτε πριν από την πρώτη δικάσιμο, ούτε ύστερα από την τυχόν αναβολή της για άλλη δικάσιμο; (Να μνημονευθούν οι σχετικές διατάξεις).

4. α) Υπό την εκδοχή ότι η Διοίκηση προβεί τελικά, σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση που δικαιώνει τον Α, στην κατάταξή του αναδρομικά, από τον χρόνο κατάταξης των επιτυχόντων συνυποψηφίων του στον εν λόγω διαγωνισμό για την κάλυψη στο Πυροσβεστικό Σώμα είκοσι (20) θέσεων Πλοηγών - Κυβερνητών, αλλά, παρά τη νόμιμη υποχρέωσή της, δεν του καταβάλλει αναδρομικές αποδοχές, ποιο ένδικο βοήθημα μπορεί να ασκήσει ο Α και με βάση ποια διάταξη;
β) Τι θα αξιώσει με αυτό το ένδικο βοήθημα;

 

ΘΕΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Ι. Ο Α εξέδωσε επιταγή 10.000 ευρώ υπέρ του Β. Ο Β οπισθογράφησε την επιταγή στον Γ. ΟΓ εμφάνισε εμπρόθεσμα την επιταγή στην πληρώτρια Τράπεζα. Η Τράπεζα δεν πλήρωσε εκτελώντας εντολή του εκδότη Α. Ο Γ άσκησε αγωγή κατά του Α και ζήτησε να υποχρεωθεί να του καταβάλει, λόγω της παράνομης συμπεριφοράς του, το ποσό της επιταγής νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και να απαγγελθεί προσωπική κράτηση κατά τουΑ ως μέσο είσπραξης της απαίτησης. Ο εναγόμενος Α αντέτεινε ότι: α) ο Γ δεν έχει απαίτηση εναντίον του διότι η ποινική δίωξη για το αδίκημα της ακάλυπτης επιταγής έπαυσε οριστικά λόγω μη υποβολής έγκλησης από αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 ν. 5960/1933, β)το ποσόν της επιταγής αφορούσε τίμημα εμπορευμάτων που αγόρασε από τον Β και είχαν πραγματικά ελαττώματα. Αξιολογείστε αιτιολογημένα τη νομική βασιμότητα της αγωγής και τους ισχυρισμούς του εναγομένου Α.
ΙΙ. Ο Α, ο οποίος εμπορεύεται καφέ, επιθυμεί να καταθέσει ως σήμα τη λέξη «ΝΑΝΑ». Σημειωτέον ότι υπάρχει προκατατεθειμένο το σήμα «ΝΑΝΑ» το οποίο έχει δηλωθεί για να διακρίνει γυναικεία καλλυντικά. Θα πρέπει, κατά την γνώμη σας, να γίνει δεκτή προς καταχώριση η κατατεθείσα ένδειξη;

 

ΘΕΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Ο Α, οδηγός ΔΧΕ αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, οδηγώντας το αυτοκίνητό του και κινούμενος, σε επαρχιακή οδό, υπό βροχή, έχοντας αναπτύξει ταχύτητα άνω του επιτρεπομένου, στην περιοχή αυτή, ορίου, συγκρούσθηκε με προπορευόμενο ΙΧΕ αυτοκίνητο, του οποίου ο οδηγός Β, κατ’ εκείνη τη στιγμή, επιχειρούσε, αιφνιδιαστικά, μη επιτρεπόμενη επί τόπου αναστροφή.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης αυτής ήταν να τραυματισθούν οι: α) Γ, επιβάτης του ΙΧΕ αυτοκινήτου, που οδηγούσε ο Β και, β) ο Δ, επιβάτης του ΔΧΕ ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.
Στη συνέχεια, κατά την διενεργηθείσα προανάκριση (και πριν την άσκηση ποινικής διώξεως), ο μεν Γ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη των δύο οδηγών, ενώ ο Δ ότι επιθυμεί την ποινική δίωξη αμφοτέρων.
Ερωτάται:
Για ποιο ποινικό αδίκημα και κατά τίνος οδηγού θ’ ασκήσει ποινική δίωξη ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών;
Ποια η ποινική μεταχείριση καθενός από τους εμπλακέντες στο υπόψη ατύχημα οδηγούς, στην περίπτωση που οι παθόντες δεν θα προέβαιναν στις παραπάνω δηλώσεις τους;
Ποιό είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο για να εκδικάσει την ως άνω υπόθεση σε πρώτο βαθμό και με ποιο δικονομικό τρόπο εισάγεται η υπόθεση σ’ αυτό;
Σε περίπτωση παραπομπής τους, στο παραπάνω δικαστήριο, έχουν οι Α και Β την δικονομική δυνατότητα άσκησης ενδίκου μέσου και ποιού;
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Σε καθεμιά από τις απαντήσεις σας θα παραθέτετε και τους αριθμούς των άρθρων (με παραγράφους και εδάφια) του Ποινικού Κώδικα ή του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στα οποία στηρίζονται οι απαντήσεις αυτές.

 

ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ


Ο εντολέας Α συναντάται στη Θεσσαλονίκη στις 15.10.2015 με το δικηγόρο Δ, μέλος
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και του παραδίδει αντίγραφο μιας αγωγής, η
οποία συζητείται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στις 15.12.2015. Η αγωγή έχει συνταχθεί από το δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ε. Ο Δ, αφού μελετά εμβριθώς το κείμενο, αποφαίνεται ότι η αγωγή είναι κακογραμμένη, ότι ως έχει διατυπωθεί στερείται νόμιμης βάσης και είναι βέβαιο ότι θα απορριφθεί. Συνιστά δε στον Α να αλλάξει άμεσα δικηγόρο, γιατί με την παρούσα εκπροσώπησή του δεν θα έχει καμία απολύτως τύχη. Ο Α πείθεται και την επομένη ημέρα ανακαλεί την πληρεξουσιότητα και αναθέτει τον χειρισμό της υπόθεσης στον Δ. Ακολούθως, ο Δ καταθέτει στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο της προηγούμενης αγωγής και εν συνεχεία καταθέτει εκ νέου το ίδιο δικόγραφο που είχε συντάξει ο Ε με δική του υπογραφή. Ο Ε, που συν τοις άλλοις δεν έχει πληρωθει για την εργασία του για τη σύνταξη της αγωγής, είναι βαθύτατα δυσαρεστημένος από τα παραπάνω και επιθυμεί να προχωρήσει σε πειθαρχικά μέτρα κατά του Δ.
Πόσα και ποια πειθαρχικά παραπτώματα έχει διαπράξει ο Δ και ποιο είναι το αρμόδιο όργανο για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και την επιβολή των νόμιμω πειθαρχικών ποινών;

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers