Αρθρογραφία: ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

 

Στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθεί να αναλυθεί συνοπτικά το ζήτημα της ευθύνης του Δήμου απέναντι στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ι), το τί προβλέπεται σε περίπτωση ύπαρξης «επικίνδυνου» ζώου (ΙΙ), ποιές είναι οι κυρώσεις που ορίζει ο νόμος σε περίπτωση κακοποίησης η θανάτωσης ζώου (ΙΙΙ) και τέλος πώς μπορούμε ως πολίτες να αντιδράσουμε νομικά (ΙV).

 

(Ι) Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 παρ.1 του ν. 4235/2014 ορίζει ότι: « οι ∆ήµοι υποχρεούνται να µεριµνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η αρμοδιότητα αυτή µπορεί να ασκείται και από συνδέσµους ∆ήµων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συµφωνία µε τον αρµόδιο ∆ήµο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων». Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ως άνω νόμου για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού κάθε Δήμος ή όμοροι ή συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς επιτρεπομένης της συνεργασίας με ενδιαφερόμενα φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους προσωρινής παραμονής και περίθαλψης και η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978.

(ΙΙ) ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΟΥ ΖΩΟΥ

Το άρθρο 1 στ’ του ν. 4039/2012 ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 παρ. 1 α’ του ν. 4235/2014 μας δίνει τον ορισμό του επικίνδυνου ζώου αναφέροντας ότι: «Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς να απειληθεί, προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήµατος, που µπορεί να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.» Κρίσιμο λοιπόν στοιχείο για τον νομοθέτη είναι η απρόκλητη επιθετικότητα χωρίς προηγούμενη απειλή. Τίθεται λοιπόν το ζήτημα του ποιός είναι αρμόδιος να διαπιστώσει ότι πρόκειται για ένα αντικειμενικά επικίνδυνο ζώο. Ο ν. 4039/2012 ορίζει στην παράγραφο 12, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46 παρ. 6 ε’ του νόμου 4235/2014 ότι: «σε κάθε ∆ήµο συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου πενταµελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο µέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωµατεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόµιµα και που εδρεύουν στο ∆ήµο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Στην επιτροπή µετέχουν: ένας κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο ∆ήµο και ο οποίος είναι, κατά προτίµηση, ο υπεύθυνος του προγράµµατος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος, ένας εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι µέλος νοµίµως αναγνωρισµένου επαγγελµατικού σωµατείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου ∆ήµου, ένας εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο ∆ήµο, µε τον αναπληρωτή του. Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύµφωνα µε τον ορισµό της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει και αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγµατοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαµβάνει ειδική επιστηµονική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε ∆ήµο µε απόφαση του ∆ηµάρχου και αποτελείται από: έναν κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας µε τον αναπληρωτή του, έναν ιδιώτη κτηνίατρο που ασκεί νόµιµα το επάγγελµα στη χώρα και δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του ∆ήµου ή όµορου ∆ήµου µε τον αναπληρωτή του, έναν κτηνίατρο που ασκεί νόµιµα το επάγγελµα στη χώρα και συνεργάζεται µε το φιλοζωικό σωµατείο που δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του ∆ήµου ή όµορου ∆ήµου µε τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση επιθετικού ζώου ο ∆ήµος µπορεί να ζητήσει τη γνώµη εκπαιδευτή σκύλων, ο οποίος είναι µέλος νοµίµως αναγνωρισµένου σωµατείου εκπαιδευτών σκύλων». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο νομοθέτης αναλύει διεξοδικά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να αποφασισθεί η ευθανασία, λαμβάνει υπόψη και προβλέπει ακόμα και το ενδεχόμενο διαφωνίας συστήνοντας ακόμα πιο εξειδικευμένες επιτροπές, δίνοντας έτσι βαρύνουσα σημασία στο ζήτημα της ευθανασίας που κάθε άλλο παρά ως λύση στο πρόβλημα της ύπαρξης αδέσποτων το αντιλαμβάνεται. Η απόφαση ευθανασίας του ζώου από τον ίδιο τον παθόντα συνιστά αδικαιολόγητη θανάτωση του ζώου και τιμωρείται αυστηρότατα όπως θα δούμε παρακάτω.

(ΙΙΙ) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ-ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σχετικά με το τι συνιστά κακοποίηση ζώου το άρθρο 16 του ν. 4039/2012 αναφέρει ότι : «(α) με την επιφύλαξη ειδικά προβλεπόμενων περιπτώσεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 9 απαγορεύεται ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός…». Επίσης, (β) «απαγορεύεται, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κινηματογραφικών ταινιών και γενικότερα οπτικοακουστικού υλικού εκπαιδευτικού προσανατολισμού, η πώληση, εμπορία και παρουσίαση – διακίνηση μέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο ή άλλου είδους κινηματογραφικού ή φωτογραφικού υλικού στα οποία απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου, καθώς και σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ ζώων ή μεταξύ ζώου και ανθρώπου με σκοπό το κέρδος ή τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά. Στην ανωτέρω απαγόρευση συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της μονομαχίας μεταξύ ζώων. Σε περίπτωση τραυματισμού ζώου συντροφιάς σε τροχαίο ατύχημα, ο υπαίτιος της πράξης αυτής, υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον οικείο Δήμο, προκειμένου να παρασχεθεί στο τραυματισμένο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα».

Σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις, το άρθρο 20 παρ. 2 του ν.4039/2012, όπως τροποποιήθηκε από με το άρθρο 46 παρ.11 του ν.4235/201 αναφέρει ότι: «οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων α΄ και β΄ του άρθρου 16 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ». Πρόκειται λοιπόν για ένα αυστηρώς τιμωρούμενο πλημμέλημα με ποινή φυλάκισης από ένα έως πέντε έτη και πολύ υψηλό πρόστιμο.

Εκτός από τις ποινικές κυρώσεις, ο νόμος προβλέπει και διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις που στην περίπτωση βασανισμού-θανάτωσης είναι ιδιαιτέρως υψηλά. Έτσι ο πίνακας κυρώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 21 του ν. 4039/2012 ως αντικαταστάθηκε από τον πίνακα του άρθρου 46 παρ. 12 α’ του ν. 4235/2014 αναφέρει ότι η παραβίαση του άρθρου 16 α΄ και β΄ τιμωρείται με 30.000 για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ-ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σε περίπτωση λοιπόν κακοποίησης ή θανάτωσης ζώου «συντροφιάς» πέρα από απλή απλή αναφορά τέτοιων συμβάντων που απλά καταγράφεται στο βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων (Β.Α.Σ.) απαραίτητο είναι να υποβάλλεται άμεσα μηνυτήρια αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα του συμβάντος ή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα όλο το 24ωρο, εξιστορώντας το συμβάν.

Στην μηνυτήρια αναφορά που θα υποβάλλουμε είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούν οι άνθρωποι που γνωρίζουμε ή που υποπτευόμαστε ότι το έπραξαν ή που μας έχουν απειλήσει στο πρόσφατο παρελθόν. Κατονομάζουμε πρόσωπα και αναφέρουμε τα γεγονότα χωρίς χαρακτηρισμούς.

Σε περίπτωση δηλητηρίασης, φωτογραφίζουμε το μέρος και τα ατυχή ζώα και περισυλλέγουμε, αν αυτό είναι δυνατό το δηλητήριο ή το δηλητηριασμένο φαγητό το οποία και παραδίδουμε στην Αστυνομία. Έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε να εξεταστεί και από αρμόδια υπηρεσία. Μπορούμε να ζητήσουμε και αιματολογική εξέταση του ζώου σε συνεργασία με κτηνίατρο ώστε να προκύψει η ουσία που προκάλεσε τον θάνατο.

Μαρία – Κωνσταντίνα Αγδινιώτη, Δικηγόρος, Μεταπτ. Δίπλωμα «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο», Μεταπτ. Δίπλωμα «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»

Δημοσθένης – Ραφαήλ Κουκοβίνος, Δικηγόρος, Μεταπτ. Δίπλωμα «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο»

    

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers